כתב ויתור

הגבלת אחריות לתוכן פנימי

התכנים של אתר האינטרנט שלנו מעודכנים עם טיפול קפדני בתוכן מפר למיטב ידיעתנו. עם זאת, איננו יכולים לקחת על עצמנו אחריות כלשהי לגבי עדכניות, שלמות או דיוק של כל אחד מהעמודים באתר.


בהתאם לחוק, אנו כנותני שירותים אחראים לתוכן שלנו בדפים אלה בהתאם לדינים הכלליים. עם זאת, אנחנו כנותני שירותים איננו מחויבים לפקח על מידע חיצוני שסופק או מאוחסן באתר האינטרנט שלנו. במידה ויוודע לנו על הפרה ספציפית של החוק, נסיר מיד את התוכן המדובר. כל אחריות בעניין זה ניתנת להנחה רק מנקודת הזמן שבה הובאה לידיעתנו ההפרה.

הגבלת אחריות לקישורים חיצוניים

האתר שלנו מכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים ("קישורים חיצוניים"). מאחר שתוכן האתרים הללו אינו בשליטתנו, איננו יכולים לתת כל אחריות לתכנים חיצוניים אלה. בכל מקרה, מגיש המידע של האתרים המקושרים אחראי לתוכן ולדיוק של המידע שסופק. וזאת לידיעה: בנקודת הזמן שבה הוצבו הקישורים, למיטב ידיעתנו לא היו כל הפרות של החוק . לכשיוודע לנו, ומיד עם הפרת החוק, אנו נסיר את הקישור המדובר.

זכויות יוצרים

התוכן החדשות והכתבות המתפרסמים באתר זה כפופים לחוקי זכויות היוצרים במדינה שבה מתארח האתר. כל שכפול, עיבוד, הפצה או כל צורה של שימוש מעבר להיקף חוק זכויות היוצרים יחייבו הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.

הגנת מידע

ביקור באתר שלנו גורר אחסון מידע בשרת על אופן הגישה (תאריך, שעה, גישה לדף). אחסון זה אינו אוסף כל ניתוח של נתונים אישיים (למשל שם, כתובת או כתובת דוא"ל). אם נתונים אישיים נאספים, הדבר מתרחש רק - ככל הניתן - בהסכמה מוקדמת של המשתמש באתר.


ברצוננו לציין במפורש כי ככלל, כל העברת נתונים באמצעות האינטרנט (למשל, בדוא"ל) יכולה להציע פגיעויות אבטחה. לכן אי אפשר להגן על הנתונים באופן מוחלט כנגד גישה של צדדים שלישיים. אין ולא יהיו לבעלי האתר כל אחריות לנזקים שנגרמו כתוצאה מפגיעויות אבטחה אלה.

גילוי דעת

אין ולא יהיו לבעלי האתר כל אחריות לנזקים שנגרמו כתוצאה מפגיעויות אבטחה.

אין ולא יהיו לבעלי האתר כל אחריות לכל נזק שיגרם בין כתוצאה משימוש במידע המפורסם באתר ובין כתוצאה משימוש בתוכן של צד שלישי.

אין ולא יהיו לבעלי האתר כל אחריות לכל נזק שיגרם מגורם צד שלישי.

מוצהר בזאת כי השימוש של צדדים שלישיים בכל או בחלק מתכני האתר לצורכי פרסום ו/או עשיית רווח -אסור לחלוטין ללא אישור בכתב מבעלי האתר.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים כלפי מפירים במקרה של שליחת מידע פרסומי ללא צורך; למשל, באמצעות משלוח דואר זבל (ספאם) או שימוש אחר בפלטפורמת האתר לשם משלוח דואר זבל.